Gedragscode

Communicatie en begrip voor elkaar zijn vanzelfsprekendheden voor alle OPOA scholen. Ook het feit dat ieder kind zich veilig en geborgen moet voelen op school staat voor ons buiten kijf. Om hier duidelijkheid aan te kunnen geven hebben wij een OPOA gedragscode inclusief pestprotocol opgesteld. De gedragscode is in nauw overleg met de GMR opgesteld en wordt gehanteerd op alle OPOA scholen.

Gedragscode OPOA incl. pestprotocol

 

Contactpersonen en vertrouwenspersoon

OPOA hecht veel belang aan het komen tot een oplossing in goede harmonie. Vaak is communicatie een eerste stap op de goede weg. Op alle OPOA scholen zijn daarom zgn. contactpersonen werkzaam. De contactpersoon is de persoon die in eerste instantie een klacht aanhoort/in ontvangst neemt en de klager eventueel doorstuurt naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die hiervoor speciaal door OPOA wordt ingeschakeld. Vraag bij de schoolleiding wie de contactpersoon/contactpersonen op uw school is/zijn. Ook in de schoolgids kunt u meer informatie vinden.

OPOA werkt met een klachtenregeling. Aan de hand van een aantal te nemen stappen wordt geprobeerd de klacht in gezamenlijkheid zo goed mogelijk op te lossen. Lees klachtenregeling OPOA voor meer informatie. In de OPOA klachtenregeling is ook de taakomschrijving van de contactpersonen en de vertrouwenspersoon opgenomen. 

De vertrouwenspersoon voor OPOA is mw. Anne Overbeek. Zij is te bereiken via mail: info@anneoverbeek.nl of per telefoon: 06-30 64 25 68.