Uw kind aanmelden

U wilt uw kind(eren) aanmelden op een basisschool van stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo. Wij heten u en uw kind(eren) natuurlijk van harte welkom.

Uw kind wordt 4:
De gemeente Almelo hanteert, tezamen met de basisscholen van Almelo, een aantal wettelijke spelregels waaraan de aanmelding dient te voldoen. Aanmelding dient jaarlijks voor 1 april plaats te vinden.

Inchrijving van uw kind kan alleen op basis van een inschrijfformulier voorzien van uw handtekening. U kunt het inschrijfformulier ophalen bij een van onze OPOA scholen. Lever het ingevulde formulier in bij de schoolleiding. De directeur zal de inschrijving vervolgens samen met u doornemen. 

Verhuizing

Bij verhuizing kan het natuurlijk zo zijn dat er een andere school gekozen moet worden. Er is dan sprake van een 'tussentijdse aanmelding'. Bij tussentijdse aanmelding dient er een uitschrijving bij de oude school alsmede een inschrijving bij de nieuwe school plaats te vinden. Tevens dient het Ministerie van Onderwijs te worden geïnformeerd. Dit administratieve traject wordt door de scholen zelf afgehandeld. Het schooldossier van uw kind(eren) verhuist uiteraard ook mee naar de nieuwe school.

Passend Onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2014/2015  is de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Alle basisscholen hebben nu een 'zorgplicht'. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om hieraan te kunnen voldoen hebben reguliere en speciale basisscholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken met elkaar over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Onze OPOA scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband 23-01 Twente Noord. Kijk op de website www.swv-twentenoord.nl voor uitgebreide informatie over passend onderwijs en de zorgplicht van scholen.

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?
U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en meldt uw kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids staat welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen 6 tot 10 weken laat de schoolleiding weten of uw kind wordt toegelaten of komt de schoolleiding met een voorstel voor een beter passend plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u.

Opvang

In 2006 heeft de tweede kamer een wet aangenomen waarin staat dat de schoolbesturen verplicht zijn om voor- en naschoolse opvang te regelen. Dit is de zogenaamde BSO. Stichting OPOA heeft  vooralsnog gekozen voor het makelaarsmodel. Dit betekent dat u als ouder zelf kunt kiezen of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en vervolgens de keuze kunt maken uit een aantal organisaties. Met de betreffende BSO-organisaties is een convenant getekend waarin o.a. staat vermeld dat zij zich verplichten om te voldoen aan alle wettelijke eisen. Ook zijn er uniforme afspraken gemaakt opdat de kwaliteit van de aangeboden BSO voorop kan staan. U kunt er dan ook op vertrouwen dat uw kind in goede handen gegeven wordt.

U kunt bij de schoolleiding meer informatie verkrijgen over de BSO organisaties waar de school mee samenwerkt.