Uw kind aanmelden

U wilt uw kind(eren) aanmelden op een basisschool van stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo. Wij heten u en uw kind(eren) natuurlijk van harte welkom.

Uw kind wordt 4:
De gemeente Almelo hanteert, tezamen met de basisscholen van Almelo, een aantal wettelijke spelregels waaraan de aanmelding dient te voldoen. Aanmelding dient jaarlijks voor 1 april plaats te vinden.

Wilt u uw kind zo spoedig mogelijk aanmelden op de school van uw keuze? Dit is van belang voor de scholen. Zo weten de scholen op tijd hoeveel (nieuwe) groepen en leerkrachten er in het nieuwe schooljaar nodig zijn. U hoeft niet te wachten met aanmelden tot het moment dat uw kind vier jaar wordt. Voor meer informatie over het aanmelden kunt u vrijblijvend contact opnemen met de school. 

Inchrijving van uw kind kan alleen op basis van een inschrijfformulier voorzien van uw handtekening. U kunt het inschrijfformulier ophalen bij een van onze OPOA scholen. Lever het ingevulde formulier in bij de schoolleiding. De directeur zal de inschrijving vervolgens samen met u doornemen. 

Passend Onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2014/2015  is de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Alle basisscholen hebben nu een 'zorgplicht'. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om hieraan te kunnen voldoen hebben reguliere en speciale basisscholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken met elkaar over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Kijk voor meer informatie over passend onderwijs op deze website onder het kopje 'Passend Onderwijs'.

Verhuizing

Bij verhuizing kan het natuurlijk zo zijn dat er een andere school gekozen moet worden. Er is dan sprake van een 'tussentijdse aanmelding'. Bij tussentijdse aanmelding dient er een uitschrijving bij de oude school alsmede een inschrijving bij de nieuwe school plaats te vinden. Tevens dient het Ministerie van Onderwijs te worden geïnformeerd. Dit administratieve traject wordt door de scholen zelf afgehandeld. Het schooldossier van uw kind(eren) verhuist uiteraard ook mee naar de nieuwe school.

Opvang

In 2006 heeft de tweede kamer een wet aangenomen waarin staat dat de schoolbesturen verplicht zijn om voor- en naschoolse opvang te regelen. Dit is de zogenaamde BSO. Stichting OPOA heeft  vooralsnog gekozen voor het makelaarsmodel. Dit betekent dat u als ouder zelf kunt kiezen of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en vervolgens de keuze kunt maken uit een aantal organisaties. Met de betreffende BSO-organisaties is een convenant getekend. Al deze kinderopvangorganisaties voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan de opvang van kinderen. U kunt er dan ook op vertrouwen dat uw kind in goede handen gegeven wordt.

Indien u opvang voor uw kinderen nodig heeft dan kunt u uiteraard zelf de keuze maken voor een kinderopvangorganisatie, en zelf een contract afsluiten met deze opvangaanbieder. Stichting OPOA heeft convenanten getekend met de volgende aanbieders:

Kinderopvang De Cirkel
Twentepoort Oost 10, 7600 AH Almelo
Tel: 0546-545070 / e-mail: klantenservice@kovdecirkel.nl / www.kovdecirkel.nl

Catalpa Kinderopvang B.V.
Kindercentrum Carroussel/Smallsteps
Leemhorst 11, 7609 LA Almelo
Tel: 0546-825311 / www.smallsteps.nl

U kunt bij de schoolleiding meer informatie verkrijgen over de BSO organisaties waar de school mee samenwerkt. 

Vervanging bij ziekte, verlof of scholing

Om de vervangingen van leerkrachten op alle OPOA-scholen goed te regelen is vervangingsbeleid opgesteld. Hierin staan de OPOA uitgangspunten vermeld die worden aangehouden bij het maken van keuzes voor vervanging. 

Bij afwezigheid van leerkrachten door ziekte, verlof of scholing wordt zoveel mogelijk gezorgd voor een vervangende leerkracht. Dit kan een collega leerkracht zijn of een invaller afkomstig van het Mobiliteitscentrum ObT. Indien er geen vervangende leerkracht gevonden kan worden zal de school alle mogelijke inspanningen doen om de groep op te vangen. Alleen in het uiterste geval kan het voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Klik hier voor het Vervangingsbeleid stichting OPOA 

Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO)

In de lessen godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs wordt aandacht besteed aan onderwerpen die betrekking hebben op de zingeving van het bestaan. De lessen worden verzorgd vanuit één bepaalde levensovertuiging, bijvoorbeeld christendom, islam of humanisme. Het wordt gegeven op verzoek van ouders en vindt één lesuur per week plaats onder schooltijd en op de eigen school. In tegenstelling tot andere onderwijsactiviteiten op een openbare school, kan de vakdocent godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs in de lessen actief de eigen levensovertuiging uitdragen. 

De openbare school is niet verplicht om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs te verzorgen. Ook is het voor de leerlingen niet verplicht om deze lessen te volgen. De school biedt de kinderen die hier niet aan meedoen, andere onderwijsactiviteiten aan.

Er zijn geen kosten aan verbonden voor ouders, de kosten worden geheel gefinancierd door de overheid. De school is verantwoordelijk voor de lesruimte en het lesrooster. De GVO-HVO-organisaties zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen, de wijze waarop het wordt gegeven en de keuze van vakdocenten en leermiddelen. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Dienstencentrum GVO en HVO:  http://gvoenhvo.nl