Klachtenafhandeling OPOA: vertrouwenspersoon

OPOA hecht veel belang aan het komen tot een oplossing in goede harmonie. Vaak is communicatie een eerste stap op de goede weg. Op alle OPOA scholen zijn daarom zgn. contactpersonen werkzaam. De contactpersoon is de persoon die in eerste instantie een klacht aanhoort/in ontvangst neemt en de klager eventueel doorstuurt naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die hiervoor speciaal wordt ingeschakeld door OPOA. Vraag bij de schoolleiding wie de contactpersoon/contactpersonen op uw school is/zijn. Ook in de schoolgids kunt u meer informatie vinden.

OPOA werkt met een klachtenregeling. Aan de hand van een aantal te nemen stappen wordt geprobeerd de klacht in gezamenlijkheid zo goed mogelijk op te lossen. Lees de Klachtenregeling OPOA voor meer informatie. 

De vertrouwenspersoon voor OPOA is mw. Anne Overbeek. Zij is te bereiken via mail: anne@burooverbeek.nl of per telefoon: 06-30 64 25 68. 

Klachtenafhandeling

Stichting OPOA is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de 'Landelijke KlachtenCommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs' (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en tot het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur bij de LKC indienen. Ook kan de vertrouwenspersoon u behulpzaam zijn als u dat wenst. Lees verder bij 'Klachtenafhandeling OPOA' voor meer informatie over de vertrouwenspersoon en de klachtenregeling OPOA.

De Landelijke KlachtenCommissie is gevestigd aan: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht (postbus 85191, 3508 AD Utrecht). Telefoon: 030-280 95 90 / e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl / www.onderwijsgeschillen.nl

Gedragscode OPOA

Communicatie en begrip voor elkaar zijn vanzelfsprekendheden voor alle OPOA scholen. Ook het feit dat ieder kind zich veilig en geborgen moet voelen op school staat voor ons buiten kijf. Om hier duidelijkheid aan te kunnen geven hebben wij een OPOA gedragscode inclusief pestprotocol opgesteld. De gedragscode is in nauw overleg met de GMR opgesteld en wordt gehanteerd op alle OPOA scholen.

Klik hier om de gedragscode te bekijken:  gedragscode OPOA incl. pestprotocol

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Binnen OPOA passen wij de wettelijke verplichte meldcode toe om, bij zorgen over veiligheid of welzijn van de leerling, zorgvuldig te kunnen signaleren en handelen. Binnen OPOA streven wij er naar dat alle kinderen vertrouwen in zichzelf kunnen hebben en zich veilig voelen in de wereld om hen heen.
De meldcode gaat over alle vormen van kindermishandeling. Scholen zijn niet verplicht om te melden, maar wel om de meldcode actief te hanteren. Binnen onze zorgstructuur wordt de meldcode ingepast. Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld worden in kaart gebracht en afgehandeld conform het stappenplan behorende bij deze meldcode.

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Schorsing en verwijdering van leerlingen

Natuurlijk zal de school (en het schoolbestuur) de noodzakelijke inspanningen plegen om tot een goede en continue schoolsituatie voor alle betrokken leerlingen te komen. Daar waar het gedrag van leerlingen zodanig is dat de normale gang van zaken niet kan worden gewaarborgd, is het de taak van de school om met de betrokken ouders in contact te treden en onderling tot een passende oplossing te komen. 

De meeste leerlingen krijgen nooit met schorsing of verwijdering te maken. Maar soms ziet het schoolbestuur geen andere uitweg dan een leerling te schorsen of zelfs te verwijderen. Het schoolbestuur heeft de bevoegdheid leerlingen toe te laten, te schorsen en te verwijderen. In het protocol 'Schorsing en verwijdering van leerlingen' worden de te hanteren wettelijke regels en procedures beschreven. 

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen