Sociaal veiligheidsbeleid op de OPOA scholen

Per 1 augustus 2015 is de Wet sociale veiligheid in werking getreden.

Stichting OPOA heeft voor haar scholen voor verschillende aandachtsgebieden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in beleidsnotities. Bij sociale veiligheid gaat het om tegengaan van grensoverschrijdend gedrag en het bevorderen van pro-sociaal gedrag zoals positieve interactie, omgang en communicatie tussen alle bij de organisatie betrokken personen.

Naast sociale veiligheid dragen ook fysieke veiligheid en arbeidsomstandigheden bij aan een pedagogisch veilig schoolklimaat. Het werken aan sociale veiligheid is een continu en cyclisch proces. iedere OPOA school beschikt over een coördinator sociale veiligheid als aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De sociale veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen op de scholen wordt jaarlijks gemonitord. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl 

Beleidsnotities:

Sociaal Veiligheidsbeleid OPOA

OPOA Meldcode

OPOA Privacybeleid

OPOA Gedragscode incl. pestprotocol

OPOA Sociale mediaprotocol

OPOA Klachtenregeling

OPOA Meldingsregeling

OPOA Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen