Passend Onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2014/2015  is de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Alle basisscholen hebben nu een 'zorgplicht'. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om hieraan te kunnen voldoen hebben reguliere en speciale basisscholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken met elkaar over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Passend Onderwijs binnen Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord

Alle OPOA scholen zijn onderdeel van het samenwerkingsverband SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle basisscholen, basisscholen voor speciaal onderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs. Het SWV is georganiseerd in netwerken. Ieder netwerk heeft een eigen coördinator. Deze netwerkcoördinator is voor het netwerk een eerste aanspreekpunt namens het SWV.

Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam (SOT) onder begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in het SOT als overlegpartner betrokken.

Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. Op deze website is ook andere informatie over passend onderwijs en het SWV te vinden. 

Contactinformatie van het SWV:

Website: www.swv-twentenoord.nl                             Mail: info@swv-twentenoord.nl

Kees Hendriks, directeur SWV Twente Noord     

Tel.: 0546-745790

Aanmeldingsprocedure

Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. De school zal met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde leerling voldoende onderwijs kan bieden. Kan de school onvoldoende tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur/stichting OPOA verantwoordelijk een plek te vinden binnen het eigen bestuur of in samenwerking met het SWV. 

Het Schoolondersteuningsprofiel

De OPOA scholen bieden passend basisonderwijs. Onderwijs en begeleiding van leerlingen wordt zo normaal, zo dichtbij mogelijk georganiseerd. De school stemt hierbij af met SWV Twente Noord. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school waar de (grenzen van de) mogelijkheden van het schoolteam liggen. De schoolteams beschikken over gespecialiseerde leerkrachten en extra ondersteuningsmogelijkheden. 

Ondersteuningsstructuur
De school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en leerlingbesprekingen. Bij het SOT overleg kunnen zowel deskundigen uit de school, het bestuur en het SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat ondersteuners uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schoolarts, leerplichtambtenaar of wijkagent. Over een SOT overleg worden ouders altijd geinformeerd. Ouders worden altijd betroken bij besprekingen en besluiten over hun kind. 

Het is mogelijk dat ondanks inzet van extra ondersteuners het verwachtte doel niet wordt bereikt. De intern begeleider van de school neemt dan contact op met het Samenwerkingsverband om ondersteuning van een trajectbegeleider te krijgen. Het traject met de trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats naar oplossingen binnen de eigen of een andere basisschool. Het traject kan ook tot een advies leiden, waarbij een toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs aan de orde is.