De Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie is het toetsend orgaan van het Ministerie van Onderwijs. Alle scholen in Nederland worden jaarlijks bezocht, het zogenaamde Inspectiebezoek. Er zijn verschillende soorten inspectiebezoeken: van een paar uur tot aan een gehele dag. Afhankelijk van het soort bezoek wordt gekeken of de school bijv. de leerlingadministratie wel in orde heeft of wel voldoende punten haalt voor bepaalde onderdelen, aan de hand van een vastgesteld toetsingsschema.
Van het bezoek wordt een inspectierapport opgestld. Alle verschenen rapporten zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl

Wilt u meer weten over het inspectierapport van de school van uw kinderen? Vraag een onderhoud aan met de schoolleiding, zij kunnen u meer vertellen over de inhoud en hoe het rapport gelezen dient te worden.

Inspectie voor Onderwijs Tel: 088-6696000
Adres: Hanzelaan 310

www.onderwijsinspectie.nl

8017 JL  Zwolle E-mail: info@owinsp.nl
   
Vragen over onderwijs? Bel gratis: 0800-8051

Vertrouwensinspecteur

Bij de inspectie is tevens werkzaam de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan eventueel ingeschakeld worden voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111

Klachtenafhandeling OPOA

OPOA hecht veel waarde aan het komen tot een oplossing in goede harmonie. Vaak is communicatie een eerste stap op de goede weg. Op alle OPOA scholen zijn daarom zgn. 'contactpersonen' werkzaam. De contactpersoon is de persoon die in eerste instantie een klacht aanhoort/in ontvangst neemt en de klager eventueel doorstuurt naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die hiervoor speciaal wordt ingeschakeld door OPOA.

OPOA werkt met een klachtenregeling. Aan de hand van een aantal te nemen stappen wordt geprobeerd de klacht in gezamenlijkheid zo goed mogelijk op te lossen. Lees de Klachtenregeling OPOA voor meer informatie.

De vertrouwenspersoon voor OPOA is mw. Anne Overbeek. Zij is te bereiken via mail: info@anneoverbeek.nl of per telefoon: 06-30 64 25 68. 

In de schoolgids van uw school vindt u meer informatie over de contactpersonen bij u op school en de klachtenafhandeling, of kijk verder op deze website.