Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs

Leerlingvolgsysteem en Cito
In groep 8 zal een definitieve schoolkeuze moeten worden gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Gedurende de basisschooljaren is door middel van het leerlingvolgsysteem en de Cito-(entree)toetsen, bij de leerkrachten een goed beeld ontstaan van de studiemogelijkheden van uw kind. Samen met u zal worden bekeken of het beeld inderdaad klopt en zal worden gezocht naar goed en passend vervolgonderwijs.

Overgang PO-VO
Vanaf het schooljaar 2014-2015 gelden nieuwe regels voor de overgang van de baisschool (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO):

- Het advies dat de basisschool geeft is bindend voor de toelating van uw kind tot het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs kan een kind wel hoger plaatsen dan het schooladvies, maar niet lager plaatsen. Lager plaatsen is alleen mogelijk als ouders hier zelf om verzoeken.

- Voor 1 maart (van het schooljaar dat uw kind in groep 8 zit) moet de basisschool het schooladvies hebben opgesteld.

- De Centrale Eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven. Wanneer het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, dan moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan dan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Wanneer het resultaat van de Eindtoets lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies niet.

- Er bestaat één schooladvies. Het schooladvies moet voor alle belanghebbenden hetzelfde zijn. Dus zowel de leerling en de ouders als de school voor voortgezet onderwijs krijgen hetzelfde schooladvies te horen.

Voor meer informatie kunt u ook de website www.vanponaarvo.nl raadplegen.