Obs de Windhoek zoekt een duo-directeur

Obs de Windhoek zoekt een duo-directeur (vanaf 0,6 fte)
m.i.v. 1 augustus 2020.

Bekijk voor meer informatie: het functieprofiel

Interesse? Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief. Deze kun jtot en met 1 juni 2020 richten aan: Bestuur OPOA, Sluiskade 187, 7607 XT Almelo of per mail: secretariaat@opoa.nl  

Na de brievenselectie volgen de gesprekken met de benoemingsadviescommissie. Deze gesprekken zijn gepland op dinsdag 9 juni (19.00 – 21.30 uur) op het stafbureau OPOA. Eventuele vervolggesprekken zullen 11 juni  (19.00 -21.30 uur) plaats vinden. 

Wil je in jouw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met: j.vanderwerf@opoa.nl of: 0546 544706. 

Nieuwe voorzitter College van Bestuur OPOA per 1 augustus

De werving- en selectieprocedure om een nieuwe voorzitter College van Bestuur te vinden is inmiddels succesvol afgerond. Frank Konings wordt per 1 augustus 2020 benoemd als de nieuwe voorzitter College van Bestuur stichting OPOA. Hij volgt Arie Kraak op die aan het eind van het schooljaar met pensioen gaat. 

Frank Konings is 59 jaar en is op dit moment werkzaam als voorzitter College van Bestuur bij stichting Brigantijn te Borne. Stichting Brigantijn is in 2019 ontstaan uit een fusie tussen stichting Marcant-BSV en stichting KOMT.  

De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat zij met Frank Konings een waardige opvolger heeft gevonden voor Arie Kraak. We zien in hem een toegankelijke en prettige persoonlijkheid, met visie op de kwaliteit van het onderwijs. Met hem zal het openbaar onderwijs op een goede manier verder worden vormgegeven in de gemeente Almelo. 

 

Onze scholen zijn weer geopend

Geachte ouders/verzorgers,

Met ingang van maandag 11 mei zijn onze scholen weer geopend.  Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende weken wordt gekeken wanneer alle kinderen weer tegelijkertijd naar school kunnen komen. Het lijkt erop dat alle kinderen op 1 juni weer volledig naar school kunnen.

Bij het opengaan van onze basisscholen hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn onder andere gebaseerd op de richtlijnen van de RIVM.

De belangrijkste voorwaarden die van toepassing zijn voor de scholen van OPOA en dus gelden voor al onze leerlingen:

- Alle leerlingen gaan de helft van de tijd naar school. De scholen beslissen zelf (na overleg met de MR) hoe zij deze 50% onderwijstijd inrichten;

- Er wordt lesgegeven op de dagen dat de leerlingen op school zijn;

- Indien mogelijk komen de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Ouders/ verzorgers die de kinderen naar school brengen kunnen dit doen tot aan het schoolplein. Volg hiervoor de richtlijnen die door de school zijn aangegeven. Het is niet toegestaan de school binnen te gaan;

- Voor medewerkers van de school onderling en tussen leerlingen en medewerkers geldt de 1,5 meter afstandsregel. Tussen de kinderen onderling is deze regel (zoals door het RIVM aangegeven) niet noodzakelijk;

- Kinderen met klachten blijven thuis. Als een van de gezinsleden besmet is blijven de kinderen van dat gezin ook thuis. Een kind dat klachten vertoont wordt door een van de ouders/verzorgers opgehaald;

- Medewerkers die tot de risicogroep behoren blijven ook thuis. Zolang dit organisatorisch mogelijk is wordt voor vervanging gezorgd;

- Er is sprake van dagelijkse intensieve schoonmaak op de scholen. Medewerkers houden zich aan de hygiëne-voorschriften van het RIVM. Iedere school is voorzien van papieren handdoeken, zeeppompen, desinfecterende gels en tafelreinigers. Waar mogelijk wordt tussendoor extra schoongemaakt door onze medewerkers.

Opvang
Kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep of een functie hebben in een 
vitaal proces mogen hun kind/kinderen ook op de dagen dat er geen regulier onderwijs is naar school blijven brengen. Voor opvang na schooltijd is de kinderopvang (volgens de normale opvangtijden) beschikbaar. Wel dient u dit zelf te regelen met een inderopvangorganisatie naar keuze.

Arie Kraak

Voorzitter College van Bestuur stichting OPOA

Nieuwe website OPOA

Stichting OPOA gaat binnenkort over naar een nieuwe website!

Privacybeleid OPOA

Het College van Bestuur stichting OPOA is eindverantwoordelijk voor de privacy van leerlingen en medewerkers op de openbare basisscholen. 

Op de OPOA scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding. In de Privacy-verklaring OPOA leest u voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

Privacy-beleid OPOA

In het Privacy-beleid OPOA staat aangegeven hoe stichting OPOA omgaat met (het beschermen van de) privacy. Het privacy-beleid maakt onderdeel uit van het sociaal veiligheidsbeleid van OPOA. 

Privacy-rechten

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kinder(en) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Deze en andere rechten staan opgenomen in het Privacy-beleid OPOA en in de Procedure privacy-rechten.  

Klik hier voor het Privacy-beleid OPOA 

Klik hier voor de Privacy-verklaring OPOA

Klik hier voor de Procedure privacy-rechten OPOA

 

Scholenvisie basisonderwijs Almelo

Als gevolg van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Almelo te maken met krimp, waardoor de leerlingpopulatie daalt. Deze daling in leerlingenaantallen heeft gevolgen voor het basisonderwijs; minder leerlingen betekent dat er minder lokalen nodig zijn maar ook dat het voor de (afzonderlijke) schoolbesturen moeilijk zal zijn om aan de gewenste kwaliteitseisen voor het onderwijs te kunnen blijven voldoen.

De bestuurders van stichting Quo Vadis, stichting PCO Noord Twente en stichting OPOA willen ook in de toekomst goed basisonderwijs kunnen garanderen. Samen met de gemeente is gekeken op welke wijze dit het beste vormgegeven kan worden, passend bij de veranderende samenleving en de behoeften van ouders en kinderen. Hiervoor is een gezamenlijk gedragen ‘Scholenvisie’ opgesteld: ‘Kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen bieden via goed onderwijs’.

Om deze visie en bijbehorende plannen te kunnen realiseren is de samenwerking gezocht met kindvoorzieningen en maatschappelijke organisaties in Almelo, om met elkaar te komen tot een sluitend aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en buitenschoolse activiteiten. Dit aanbod wordt vormgegeven in elf Integrale KindCentra (IKC), verspreid over de wijken in de gemeente Almelo. In ieder Integraal KindCentrum is het basisonderwijs vertegenwoordigd. Voor realisatie van de Scholenvisie is een periode tot aan 2025 uitgetrokken. 

Zie de bijlage 'Scholenvisie basisonderwijs Almelo' voor meer informatie.