Uw kind wordt 4 jaar? Neem een kijkje op onze scholen!

Als uw zoon of dochter bijna vier is gaat hij of zij voor het eerst naar de basisschool. Een grote en spannende stap voor uw kind maar ook voor u. Natuurlijk wilt u een school kiezen die het beste bij uw zoon of dochter past. Het is verstandig om meerdere basisscholen te bezoeken, zodat u goed geïnformeerd uw keuze kunt maken.

Stichting OPOA vindt het belangrijk dat er iets te kiezen is voor ouders. Onze openbare basisscholen bieden onderwijs, werkwijzen en begeleiding, passend bij de leerling. Alle kinderen, ouders en leerkrachten zorgen er samen voor dat het onderwijs levendig en kleurrijk is. 

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen op onze scholen. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
schoolleiding voor een afspraak op een voor u geschikt moment. Kijk onder het kopje scholen voor een overzicht van de scholen en de directeuren.

Wilt u uw kind zo spoedig mogelijk aanmelden op de school van uw keuze? Dit is van belang voor de scholen. Zo weten de scholen op tijd hoeveel (nieuwe) groepen en leerkrachten er in het nieuwe schooljaar nodig zijn. U hoeft niet te wachten met aanmelden tot het moment dat uw kind vier jaar wordt. Voor meer informatie over het aanmelden kunt u vrijblijvend contact opnemen met de school. 


Privacybeleid OPOA

Het College van Bestuur stichting OPOA is eindverantwoordelijk voor de privacy van leerlingen en medewerkers op de openbare basisscholen. 

Op de OPOA scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding. In de Privacy-verklaring OPOA leest u voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

Privacy-beleid OPOA

In het Privacy-beleid OPOA staat aangegeven hoe stichting OPOA omgaat met (het beschermen van de) privacy. Het privacy-beleid maakt onderdeel uit van het sociaal veiligheidsbeleid van OPOA. 

Privacy-rechten

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kinder(en) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Deze en andere rechten staan opgenomen in het Privacy-beleid OPOA en in de Procedure privacy-rechten.  

Klik hier voor het Privacy-beleid OPOA 

Klik hier voor de Privacy-verklaring OPOA

Klik hier voor de Procedure privacy-rechten OPOA

 

Scholenvisie basisonderwijs Almelo

Als gevolg van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Almelo te maken met krimp, waardoor de leerlingpopulatie daalt. Deze daling in leerlingenaantallen heeft gevolgen voor het basisonderwijs; minder leerlingen betekent dat er minder lokalen nodig zijn maar ook dat het voor de (afzonderlijke) schoolbesturen moeilijk zal zijn om aan de gewenste kwaliteitseisen voor het onderwijs te kunnen blijven voldoen.

De bestuurders van stichting Quo Vadis, stichting PCO Noord Twente en stichting OPOA willen ook in de toekomst goed basisonderwijs kunnen garanderen. Samen met de gemeente is gekeken op welke wijze dit het beste vormgegeven kan worden, passend bij de veranderende samenleving en de behoeften van ouders en kinderen. Hiervoor is een gezamenlijk gedragen ‘Scholenvisie’ opgesteld: ‘Kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen bieden via goed onderwijs’.

Om deze visie en bijbehorende plannen te kunnen realiseren is de samenwerking gezocht met kindvoorzieningen en maatschappelijke organisaties in Almelo. Samen met hen wordt straks gezorgd voor een sluitend aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en buitenschoolse activiteiten. Dit aanbod wordt vormgegeven in tien Integrale KindCentra (IKC), verspreid over de wijken in de gemeente Almelo. In ieder Integraal KindCentrum zal het basisonderwijs vertegenwoordigd zijn, echter uiteindelijk met minder schoolgebouwen dan er op dit moment zijn. Voor realisatie van de Scholenvisie is een periode tot aan 2025 uitgetrokken. 

Zie de bijlage 'Scholenvisie basisonderwijs Almelo' voor meer informatie.