Woensdag 13 maart open dag op onze scholen. Kom ook een kijkje nemen!

Uw kind wordt 4 jaar en u bent op zoek naar een basisschool? Wij nodigen u graag uit voor onze open dag op 13 maart a.s.

Al onze openbare basisscholen heten u van harte welkom. Bent u niet in de gelegenheid om te komen? Neem dan contact op met de schoolleiding voor een afspraak op een voor u geschikt moment. Kijk onder het kopje scholen voor een overzicht van de scholen en de directeuren.

Wilt u uw kind zo spoedig mogelijk aanmelden op de school van uw keuze? Dit is van belang voor de scholen. Zo weten de scholen op tijd hoeveel (nieuwe) groepen en leerkrachten er in het nieuwe schooljaar nodig zijn. U hoeft niet te wachten met aanmelden tot het moment dat uw kind vier jaar wordt. Voor meer informatie over het aanmelden kunt u vrijblijvend contact opnemen met de school. 

Privacybeleid OPOA

Het College van Bestuur stichting OPOA is eindverantwoordelijk voor de privacy van leerlingen en medewerkers op de openbare basisscholen. 

Op de OPOA scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding. 

Privacyrechten
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kinder(en) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Deze en andere rechten staan opgenomen in het privacybeleid van OPOA. Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten kan contact worden opgenomen met de leerkracht van de leerling, of met de schoolleiding. 

Privacybeleid OPOA
In het OPOA privacy-beleid staat aangegeven hoe stichting OPOA omgaat met (het beschermen van de) privacy. Ook staat aangegeven welke rechten en plichten ouders en leerlingen hebben en hoe deze rechten te gebruiken. 

Het privacy-beleid maakt onderdeel uit van het sociaal veiligheidsbeleid van OPOA. 

Klik hier voor het Privacybeleid OPOA 

Klik hier voor de Privacy-toelichting OPOA

Scholenvisie basisonderwijs Almelo

Als gevolg van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Almelo te maken met krimp, waardoor de leerlingpopulatie daalt. Deze daling in leerlingenaantallen heeft gevolgen voor het basisonderwijs; minder leerlingen betekent dat er minder lokalen nodig zijn maar ook dat het voor de (afzonderlijke) schoolbesturen moeilijk zal zijn om aan de gewenste kwaliteitseisen voor het onderwijs te kunnen blijven voldoen.

De bestuurders van stichting Quo Vadis, stichting PCO Noord Twente en stichting OPOA willen ook in de toekomst goed basisonderwijs kunnen garanderen. Samen met de gemeente is gekeken op welke wijze dit het beste vormgegeven kan worden, passend bij de veranderende samenleving en de behoeften van ouders en kinderen. Hiervoor is een gezamenlijk gedragen ‘Scholenvisie’ opgesteld: ‘Kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen bieden via goed onderwijs’.

Om deze visie en bijbehorende plannen te kunnen realiseren is de samenwerking gezocht met kindvoorzieningen en maatschappelijke organisaties in Almelo. Samen met hen wordt straks gezorgd voor een sluitend aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en buitenschoolse activiteiten. Dit aanbod wordt vormgegeven in tien Integrale KindCentra (IKC), verspreid over de wijken in de gemeente Almelo. In ieder Integraal KindCentrum zal het basisonderwijs vertegenwoordigd zijn, echter uiteindelijk met minder schoolgebouwen dan er op dit moment zijn. Voor realisatie van de Scholenvisie is een periode tot aan 2025 uitgetrokken. 

Zie de bijlage 'Scholenvisie basisonderwijs Almelo' voor meer informatie.