Wat is de Academische Opleidingsschool Twente?

OPOA basisscholen
OPOA heeft twee Academische Opleidingsscholen: De Stapvoorde en De Weier. Deze OPOA basisscholen vallen onder de Academische Opleidingsschool Twente (AOS)

Academische basisschool
Een academische opleidingsschool is een school waar opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. Zowel zittende als aanstaande leraren onderzoeken, innoveren en worden op verschillende manieren opgeleid. Dit vindt plaats ten behoeve van de leerresultaten van leerlingen en de professionele ontwikkeling van de mensen binnen de school. 


De pijlers opleiden, innoveren en onderzoeken vormen gezamenlijk de academische opleidingsschool. Scholen moeten innoveren om zich aan te kunnen passen aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Natuurlijk speelt de samenwerking met de opleidingsinstituut Saxion/Pabo Hengelo hierin een rol.

De eerste pijler opleiden richt zich op het opleiden op de werkplek van aanstaande leraren en de professionele ontwikkeling van zittende leraren. Op een academische opleidingsschool worden stagiaires van zowel Saxion/Pabo Hengelo.

De tweede pijler is innovatie. Elke academische opleidingsschool bepaalt zelf één of meerdere thema's waarop zij willen innoveren. Deze innovaties zijn specifiek voor de context van die  school en zijn gerelateerd aan het schoolplan.

De derde pijler is onderzoek. Hieraan kan binnen een school op verschillende manieren vorm worden gegeven. Saxion/Pabo Hengelo studenten doen een (ontwerp) onderzoek. Daarnaast doen ook zittende leraren onderzoek. Door deze praktijkgerichte onderzoeken kan de leeromgeving verbeterd worden. Bovendien wordt de onderzoekende houding van leraren gestimuleerd, waardoor zij meer zullen reflecteren op hun eigen handelen en beter in kunnen spelen op individuele behoeften van kinderen. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Bas Slot, (werkzaam op do-vr, tel. 0546-544705 
b.slot@@opoa.nl) 

Opleiden in de school

Opleiden nieuwe leerkrachten
Tussen OPOA en de PABO Saxion is sprake van een samenwerking voor het opleiden van nieuwe leerkrachten. Beide partijen verzorgen samen de opleiding van studenten. Instituutopleiders en schoolopleiders ('mentoren') werken nauw samen om de studenten optimaal te begeleiden. In september 2013 is deze samenwerking uitgebreid door het opgaan in 'Consortium West'. Consortium West bestaat uit schoolbesturen MarCant, Quo Vadis, KOMT, ROOS en PCO Noord-Twente.

OPOA basisscholen
OPOA heeft nu 5 officiële opleidingsscholen Step!, De Kubus, Het Letterveld, De Stapvoorde en De Weier.    

Het Consortium West heeft bij het Ministerie van Onderwijs een subsidieaanvraag ingediend voor de regeling 'versterking van de samenwerking lerarenopleidingen en scholen'. Deze subsidieaanvraag is gehonoreerd: tot 1 januari 2017 is een bedrag ad 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor het gehele consortium. Aan de hand van het subsidievoorstel vindt inmiddels de uitrol van de beschikbaar gestelde financiën plaats.

Meer informatie is te verkrijgen bij Bas Slot (werkzaam op do en vr, tel. 0546-544705 b.slot@opoa.nl)