Openbaar Primair Onderwijs Almelo - OPOA-

Voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk

De openbare scholen in Almelo vinden het aanleren van vaardigheden als rekenen, taal, lezen en schrijven zeer belangrijk. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Ook de creatieve vakken en de hulp aan individuele leerlingen krijgt ruime aandacht. 

Maar onderwijs geven is meer. De scholen leren de kinderen om te gaan met de waarden en normen die van groot belang zijn in de samenleving: tolerantie, respect en solidariteit. Deze ideeën vindt u terug in de manier waarop de medewerkers met de kinderen, de ouders en met elkaar omgaan. Dat ziet u ook aan de inhoud van de lessen en de boeken of methoden die gebruikt worden. 

De kinderen, ouders en leerkrachten hebben verschillende en eigen opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, zoals iedereen in de samenleving. De scholen schenken uitgebreid aandacht aan deze uiteenlopende denkbeelden en meningen. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levenbeschouwingen worden niet verzwegen, maar worden gebruikt als een van de uitgangspunten voor het openbaar onderwijs: zo leren kinderen respectvol met elkaar omgaan. Alle kinderen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat het onderwijs levendig en kleurrijk is. Daarmee zijn alle openbare basisscholen een afspiegeling van de samenleving in het klein. 

Bestuursvorm stichting OPOA

OPOA is per 1 oktober 2013 gaan werken volgens het Raad van Toezicht model (conform de wet op het Primair Onderwijs en de Code 'Goed onderwijs, goed bestuur'). 

Raad van Toezicht en College van Bestuur
Wet en code spreken over scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht. Stichting OPOA heeft gekozen voor een 'organieke scheiding'. Daarbij worden de functies van 'besturen' en 'toezien' statutair verdeeld over twee organen: een Raad van Toezicht die toeziet en een professioneel bestuur (College van Bestuur) dat bestuurt, dus uitvoering geeft aan de dagelijkse leiding van OPOA.

In het reglement Raad van Toezicht en het reglement College van Bestuur zijn de regels vastgelegd hoe toezicht wordt gehouden op OPOA c.q. hoe OPOA wordt bestuurd.

Reglement Raad van Toezicht  
Reglement College van Bestuur 

Schooldirecteur
De dagelijkse leiding in een basisschool van OPOA ligt in handen van een schooldirecteur. Hij/zij is de eerst aanspreekbare verantwoordelijke voor de school en verantwoordt zich aan de voorzitter van het College van Bestuur.

Rol gemeenteraad
Het nieuwe toezichtmodel brengt met zich mee dat de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad zijn veranderd. De gemeenteraad is nu alleen nog verantwoordelijk voor zaken als de benoeming van de leden Raad van Toezicht en het besluit tot opheffen van een openbare school. 

Medezeggenschap: MR en GMR

Het bestuur en management van OPOA heeft, om goed te kunnen functioneren, kritische ouders en personeelsleden nodig. Kritisch in de zin van het verder opbouwen van de organisatie, waarbij volop rekening wordt gehouden met de belangen van ouders en personeelsleden. Een management- of bestuursbelang hoeft niet altijd parallel te lopen met de ouder- en/of personeelsbelangen.

Op schoolniveau overlegt de directeur de schoolse zaken regelmatig met de schoolgebonden medezeggenschapsraad (MR) als vertegenwoordiger van OPOA, en op bovenschools niveau overlegt de voorzitter College van Bestuur regelmatig met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft de GMR minimaal een keer per jaar een overleg met de Raad van Toezicht. Zowel de MR als de GMR werken in relatie tot het management en bestuur volgens een aantal spelregels: het reglement voor de MR en het reglement voor de GMR.

Indien u als individuele ouder beleidsmatige invloed wenst, dan verloopt dat op schoolniveau via de MR en op OPOA-niveau via de GMR. In de schoolgids staat vermeld wie uw vertegenwoordigers zijn.  

GMR reglement
GMR statuut

Jaarverslag GMR 2017-2018

Ouderraad

Op iedere OPOA school bestaat een ouderraad. De ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van ouders binnen de schoollocatie en houdt zich, in samenwerking met het schoolteam, bezig met het organiseren van verschillende activiteiten. Voor iedere school is de ouderraad van grote waarde: bepaalde taken kunnen uit handen worden genomen van leerkrachten en de organisatie van de activiteiten kan vrijwel geheel naar wens van de ouderraad worden ingevuld. De ouderraad legt een keer per jaar verantwoording af aan alle ouders tijdens een algemene ouderavond.