Openbaar Primair Onderwijs Almelo - OPOA-

Algemene informatie

OPOA beheert 9 scholen (13 locaties) voor primair openbaar onderwijs, inclusief een school voor niet-Nederlandstalige kinderen. Wij hebben voor de komende vier jaar een toekomstvisie geformuleerd, met als missie: Maximale ontwikkelingskansen door kwalitatief goed onderwijs.

Strategisch beleidsplan 2019-2023 

OPOA werkt volgens de code Goed Bestuur van de PO-raad en heeft het Raad-van-Toezicht-model, waarbij bestuur en intern toezicht bij twee verschillende organen berusten. 

Organisatiemodel OPOA 

OPOA werkt samen met de gemeente, de bestuurders van de andere basisscholen, de partners van kindvoorzieningen en maatschappelijke organisaties in Almelo aan een sluitend aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en buitenschoolse activititeiten. Dit wordt vorm gegeven in Integrale KindCentra (IKC) verspreid over de wijken in de gemeente Almelo. 

Ons onderwijs

OPOA vindt het belangrijk om te werken vanuit een aantal kernwaarden, als basis voor ons dagelijks handelen: kwaliteit, innovatie, professionaliteit en verbinding.

De kracht van het onderwijs op onze OPOA scholen is om onze leerlingen te helpen om de verbinding met de wereld aan te gaan en op die manier in de wereld te komen. Om hierin het verschil te kunnen maken en werkelijk van betekenis te kunnen zijn, formuleren wij onze onderwijsdoelen binnen drie domeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (bron: Biesta). Deze domeinen overlappen elkaar en zijn met elkaar verbonden. 

Kwalificatie gaat om het aanleren van vaardigheden, kennis en begrip. Om het verwerven van waarden en houdingen. 

Socialisatie heeft betrekking op de vele manieren waarop we, via onderwijs, deel worden van een samenleving inclusief de daarbij behorende cultuur en tradities. 

De persoonsvorming is van belang en betreft de ontdekking van het unieke/eigene van elk kind in de relatie tot andere mensen. Het doel is dat leerlingen ervaren hoe ze autonoom, onafhankelijk en verbonden kunnen zijn vanuit wie ze ten diepste zijn, en verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes.

De scholen van OPOA ontwerpen gezamenlijk vanuit deze domeinen een professionele en inspirerende leeromgeving. Hierbij zijn ‘relatie, competentie en autonomie’ voorwaarden om tot leren te komen binnen het dialogische leerproces  dat we onderwijs noemen.

Bestuursvorm stichting OPOA

OPOA is per 1 oktober 2013 gaan werken volgens het Raad van Toezicht model (conform de wet op het Primair Onderwijs en de Code 'Goed onderwijs, goed bestuur'). 

Raad van Toezicht en College van Bestuur
Wet en code spreken over scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht. Stichting OPOA heeft gekozen voor een 'organieke scheiding'. Daarbij worden de functies van 'besturen' en 'toezien' statutair verdeeld over twee organen: een Raad van Toezicht die toeziet en een professioneel bestuur (College van Bestuur) dat bestuurt, dus uitvoering geeft aan de dagelijkse leiding van OPOA.

In het reglement Raad van Toezicht en het reglement College van Bestuur zijn de regels vastgelegd hoe toezicht wordt gehouden op OPOA c.q. hoe OPOA wordt bestuurd.

Reglement Raad van Toezicht  
Reglement College van Bestuur 

Schooldirecteur
De dagelijkse leiding in een basisschool van OPOA ligt in handen van een schooldirecteur. Hij/zij is de eerst aanspreekbare verantwoordelijke voor de school en verantwoordt zich aan de voorzitter van het College van Bestuur.

Rol gemeenteraad
Het nieuwe toezichtmodel brengt met zich mee dat de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad zijn veranderd. De gemeenteraad is nu alleen nog verantwoordelijk voor zaken als de benoeming van de leden Raad van Toezicht en het besluit tot opheffen van een openbare school. 

Medezeggenschap: MR en GMR

Het bestuur en management van OPOA heeft, om goed te kunnen functioneren, kritische ouders en personeelsleden nodig. Kritisch in de zin van het verder opbouwen van de organisatie, waarbij volop rekening wordt gehouden met de belangen van ouders en personeelsleden. Een management- of bestuursbelang hoeft niet altijd parallel te lopen met de ouder- en/of personeelsbelangen.

Op schoolniveau overlegt de directeur de schoolse zaken regelmatig met de schoolgebonden medezeggenschapsraad (MR) als vertegenwoordiger van OPOA, en op bovenschools niveau overlegt de voorzitter College van Bestuur regelmatig met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft de GMR minimaal een keer per jaar een overleg met de Raad van Toezicht. Zowel de MR als de GMR werken in relatie tot het management en bestuur volgens een aantal spelregels: het reglement voor de MR en het reglement voor de GMR.

Indien u als individuele ouder beleidsmatige invloed wenst, dan verloopt dat op schoolniveau via de MR en op OPOA-niveau via de GMR. In de schoolgids staat vermeld wie uw vertegenwoordigers zijn.  

GMR reglement
GMR statuut

Jaarverslag GMR 2017-2018

Ouderraad

Op iedere OPOA school bestaat een ouderraad. De ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van ouders binnen de schoollocatie en houdt zich, in samenwerking met het schoolteam, bezig met het organiseren van verschillende activiteiten. Voor iedere school is de ouderraad van grote waarde: bepaalde taken kunnen uit handen worden genomen van leerkrachten en de organisatie van de activiteiten kan vrijwel geheel naar wens van de ouderraad worden ingevuld. De ouderraad legt een keer per jaar verantwoording af aan alle ouders tijdens een algemene ouderavond.