Bestuursvorm stichting OPOA

Per 1 oktober 2013 is er sprake van een nieuwe bestuursvorm voor stichting OPOA (conform de wet op het Primair Onderwijs en de Code 'Goed onderwijs, goed bestuur'), te weten het Raad van Toezicht model.

Raad van Toezicht en College van Bestuur
Wet en code spreken over scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht. Stichting OPOA heeft gekozen voor een 'organieke scheiding'. Daarbij worden de functies van 'besturen' en 'toezien' statutair verdeeld over twee organen: een Raad van Toezicht die toeziet en een professioneel bestuur (College van Bestuur) dat bestuurt, dus uitvoering geeft aan de dagelijkse leiding van OPOA.

In het reglement Raad van Toezicht en het reglement College van Bestuur zijn de regels vastgelegd hoe toezicht wordt gehouden op OPOA c.q. hoe OPOA wordt bestuurd.

Reglement Raad van Toezicht  
Reglement College van Bestuur 

Schooldirecteur
De dagelijkse leiding in een basisschool van OPOA ligt in handen van een schooldirecteur. Hij/zij is de eerst aanspreekbare verantwoordelijke voor de school en verantwoordt zich aan de voorzitter van het College van Bestuur.

Rol gemeenteraad
Het nieuwe toezichtmodel brengt met zich mee dat de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad zijn veranderd. De gemeenteraad is nu alleen nog verantwoordelijk voor zaken als de benoeming van de leden Raad van Toezicht en het besluit tot opheffen van een openbare school. 

Medezeggenschap: MR en GMR

Het bestuur en management van OPOA heeft, om goed te kunnen functioneren, kritische ouders en personeelsleden nodig. Kritisch in de zin van het verder opbouwen van de organisatie, waarbij volop rekening wordt gehouden met de belangen van ouders en personeelsleden. Een management- of bestuursbelang hoeft niet altijd parallel te lopen met de ouder- en/of personeelsbelangen.

OPOA hecht veel waarde aan de inbreng van ouders en medewerkers, en voert hier ook actief beleid op. Op schoolniveau overlegt de directeur de schoolse zaken regelmatig met de schoolgebonden medezeggenschapsraad (MR) als vertegenwoordiger van OPOA, en op bovenschools niveau overlegt de voorzitter College van Bestuur regelmatig met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Beide raden werken in relatie tot het management en bestuur volgens een aantal spelregels: het reglement voor de MR en het reglement voor de GMR.

Indien u als individuele ouder beleidsmatige invloed wenst, dan verloopt dat op schoolniveau via de MR. In de schoolgids die iedere basisschool jaarlijk uitgeeft, staat vermeld wie de betreffende MR vertegenwoordigers zijn. Vertegenwoordiging op OPOA niveau verloopt zoals vermeld via de GMR. Elke afzonderlijke MR vaardigt hiervoor een ouder en een leekracht af.

GMR reglement
GMR statuut

Jaarverslag GMR 2016-2017

Ouderraad

Op iedere OPOA school bestaat een ouderraad. De ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van ouders binnen de schoollocatie en houdt zich, in samenwerking met het schoolteam, bezig met het organiseren van verschillende activiteiten. Voor iedere school is de ouderraad van grote waarde: bepaalde taken kunnen uit handen worden genomen van leerkrachten en de organisatie van de activiteiten kan vrijwel geheel naar wens van de ouderraad worden ingevuld. De ouderraad legt een keer per jaar verantwoording af aan alle ouders tijdens een algemene ouderavond.